DCMA

Chính sách này chỉ có hiệu lực đối với apksvip.com (ở đây được gọi là APKSVIP.COM)

Apksvip.com tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên apksvip.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:
1.) Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.
2.) Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
3.) Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong apksvip.com và hoặc trong kết quả tìm kiếm của apksvip.com.
4.) Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm qua email đến chanvccluon@gmail.com

Vui lòng đợi 1 ngày làm việc để trả lời email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách.
This policy is only valid for apksvip.com (herein known as APKSVIP.COM)

Apksvip.com is in compliance with 17 U.S.C. § 512 and the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on apksvip.com or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section.

Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys’ fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights.

We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter.

The following elements must be included in your copyright infringement claim:
1.) Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
2.) Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
3.) You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in apksvip.com and or in apksvip.com search results.
4.) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.

A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the infringement notice via email to chanvccluon@gmail.com

Please allow 1 business day for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due to the complaint not properly being filed.